Szkoła z Łotwy
Latvian Partner Contact

Kandavas internatvidusskola

Ta szkoła z internatem znajduje się we wschodniej części Łotwy, 100 km od stolicy państwa Rygi. Do szkoły uczęszcza 307 uczniów w wieku od 7 do 19 lat. Uczniowie ci pochodzą z różnych środowisk - większość z ubogich rodzin, mających niski dochód. Połowa uczniów przebywa na terenie szkoły od poniedziałku do piątku i mają oni zapewnione przez państwo pełne zakwaterowanie i wyżywienie. Dlatego też dla większości uczniów szkoła jest jedynym miejscem, gdzie w ciągu tygodnia spędzają swój wolny czas.

 Praca nauczycieli ukierunkowana jest na indywidualne podejście do każdego z wychowanków. Sale są dobrze wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. W szkole prowadzonych jest wiele zajęć pozalekcyjnych, takich jak: zajęcia sportowe z koszykówki, aerobiku, lekkoatletyki oraz zajęcia artystyczne, np. chór, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne, prace ręczne. Dzięki wysokiemu poziomowi nauczania oraz szerokiej ofercie zajęć dodatkowych placówka jest bardzo dobrze postrzegana w regionie. Szkoła jest otwarta na współpracę międzynarodową, promuje pozytywne nastawienie do uczenia się języków obcych oraz poznawania kultury innych krajów. Uczniowie chętnie zdobywają nowe umiejętności, uczą się korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwijają kreatywność      i myślenie krytyczne.

Kandavas internatvidusskola

 is a boarding school located in eastern part of Latvia, 100 km from the capital city of Riga. 307 pupils, aged of 7 and 19, attend the school. These students come from a variety of backgrounds - most from poor families with low income. Half of the students stay on campus from Monday to Friday and are provided full board and accommodation by the state. Therefore, for most students, the school is the only place where they spend their free time during the week.  

Teachers' work is geared towards the individual approach of each of the students. The rooms are well equipped with modern multimedia equipment. There are many extracurricular activities in the school, such as basketball, aerobics, athletics, and art classes such as choir, dance classes, art classes, handmade activities. Thanks to the high level of teaching and the wide range of extracurricular activities, the institution is very well regarded in the region. The school is open to international cooperation, promotes positive attitudes towards learning foreign languages, and learning about other cultures. Students are eager       to gain new skills, learn to use information and communication technologies, develop creativity and critical thinking.

Kandavas internatvidusskola

4313900352

kandavas_ivs@apollo.lv

www.kivs.lv