Regulamin - Regulations
Regulamin projektu - Project Regulations

REGULAMIN 
UCZESTNICWA UCZNIÓW
W PROJEKCIE ERASMUS+


"Już dziś zaplanuj swój sukces"

REALIZOWANEGO 

PRZEZ

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W ŁĘCZNEJI. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej             w ramach programu: Erasmus + Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwo strategiczne szkół.

2. Czas trwania projektu: 1 października 2017 r. - 31 marca 2019 r.

3. Celem projektu jest wyposażenie uczniów w umiejętności niezbędne do aktywnego                   i efektywnego radzenia sobie na współczesnym rynku pracy.

4. Projekt przewiduje wymianę uczniów z 3 krajów partnerskich: Łotwy, Chorwacji oraz Polski. Wyjazdy traktowane są jako wyraz uznania dla uczniów wyróżniających się zaangażowaniem       w realizację projektu.

5. Językiem komunikacyjnym między partnerami projektu jest język angielski.


II. ZASADY UCZESTNICTWA UCZNIÓW W PROJEKCIE

1. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych. W szczególności:

- uczniowie, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

- uczniowie z problemami rodzinnymi (np. problem alkoholowy, przemoc w rodzinie, rodzina niepełna),

- uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- uczniowie ze środowisk imigracyjnych (jeżeli tacy, uczęszczają do szkoły).

2. Udział w projekcie jest dobrowolny.

3. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 15 uczniów, którzy stworzą grupę projektową. Skład grupy może ulegać zmianie w trakcie trwania projektu.

4. Udział ucznia w projekcie polega na uczestnictwie w działaniach grupy projektowej, m.in. pomoc w organizacji imprez, konkursów, udział w wideokonferencjach oraz innych działaniach związanych z realizacją celów projektu.

5. Uczeń przystępujący do realizacji projektu powinien dostarczyć koordynatorowi zgodę rodziców na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych dziecka.

6. Pracę w ramach projektu uczniowie wykonują głównie w czasie wolnym od zajęć szkolnych samodzielnie lub pod nadzorem nauczyciela.

7. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do grupy projektowej podejmuje komisja rekrutacyjna w składzie: koordynator projektu, psycholog szkolny, nauczyciel języka obcego.


III. ZASADY KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW DO WYJAZDÓW

1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny powoływany przed każdym wyjazdem i składający się z koordynatora projektu, psychologa szkolnego oraz nauczyciela języka obcego.

2. O zakwalifikowaniu ucznia do wyjazdu decydować będzie liczba zdobytych punków, które przyznawane będą według następujących zasad:

             a) Udział ucznia w działaniach projektowych na terenie szkoły (1 działanie - 1 pkt.)

             b) Goszczenie uczniów z krajów partnerskich w razie potrzeby (każdorazowo - 1 pkt.)

             c) Ocena z języka angielskiego - minimum dostateczna

                                         - dostateczna - 0 pkt.

                                          - ocena dobra - 2 pkt.

                                          - ocena bardzo dobra - 4 pkt.      

                                         - ocena celująca - 6 pkt.

            d) Ocena zachowania - minimum dobra:

                                        - ocena dobra - 1 pkt.

                                        - ocena bardzo dobra - 2 pkt.

                                        - ocena wzorowa - 3 pkt.

3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy ilość uczniów, którzy mogą wziąć udział              w wyjeździe, utworzona zostanie grupa rezerwowa.

4. Niemożność wyłonienia uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów spowoduje konieczność przeprowadzenia losowania.

5. W przypadku rezygnacji ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu, do udziału w wyjeździe zostanie zaproszony uczeń z listy rezerwowej.

6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny (wyjątek stanowi choroba; nagła, trudna sytuacja rodzinna), koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji, zakup nowego ubezpieczenia itp.) ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.

7. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie.

8. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe, jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego                        i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa       w wyjeździe. Ponadto wymagane jest posiadanie karty EKUZ, dowodu osobistego lub paszportu.

9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez zespół rekrutacyjny.

10. Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.


IV. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W CZASIE WYJAZDÓW GRUPOWYCH W RAMACH WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

1. Każdy uczestnik wymiany reprezentuje swoim zachowaniem Szkołę Podstawową nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej.

2. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje Kodeks właściwych zachowań ucznia oraz regulamin wycieczek szkolnych.

3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.

4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów.

5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

                             a) zakaz samodzielnego oddalania się od grupy,

                             b) zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci (dotyczy też napojów                                          energetyzujących).

6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.

7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego itp.

8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.

9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału         w projekcie, jego ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły.

10. Za wszelkie zniszczenia i szkody w miejscu zakwaterowania przez ucznia odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa                    w projekcie w każdym czasie jego realizacji.

3. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej.

4. W przypadkach spornych decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora oraz nauczycieli wchodzących w skład zespołu projektowego.