Mobilności nauczycieli
Teachers' mobilities

Transnarodowe spotkanie szkoleniowe kadry 

Transnational Short Term Joint Staff Training Meeting 

W dniach 6-8 listopada Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej była gospodarzem trzeciego transnarodowego spotkania szkoleniowego kadry w ramach projektu Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces". Naszymi gośćmi byli nauczyciele z partnerskich szkół z Chorwacji i Łotwy. Celem wizyty było zapoznanie się gości z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego w Polsce oraz w naszej szkole, a także obserwacja dobrych praktyk.
6 listopada delegacje ze szkół partnerskich z Chorwacji i z Łotwy zostały uroczyście przywitane przez dyrektora polskiej szkoły pana Sławomira Winiarskiego i panie wicedyrektor: Annę Górecką i Bożenę Grzesiuk oraz koordynatora projektu panią Magdalenę Majewską-Chudzik. Potem goście zostali zaproszeni na spacer po szkole. W czasie zwiedzania szkoły gościom szczególnie podobały się sale służące do gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej. Zainteresowaniem cieszyły się również miasteczko ruchu drogowego i tablice dekoracyjne przedstawiające wszystkie aktywności, które były realizowane w czasie projektu. Kolejnym punktem wizyty były prezentacje dotyczące funkcjonowania doradztwa zawodowego w Polsce i w szkole goszczącej. Po obiedzie Wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach podsumowujących cykl zajęć z doradztwa zawodowego przygotowanych i przeprowadzonych przez panią psycholog Katarzynę Sierpińską w klasie VIII a. Podczas lekcji uczniowie zaprezentowali naszym gościom zdobytą wcześniej wiedzę w ciekawy i kreatywny sposób. Następnie nauczyciele biorący udział w spotkaniu uczestniczyli w warsztatach artystycznych podczas których mogli samodzielnie stworzyć figurki aniołów. Wieczorem wszyscy uczestnicy spotkania razem z dyrekcją zostali zaproszeni na uroczystą kolację podczas której mogli spróbować tradycyjnych polskich potraw.
Drugiego dnia nauczyciele z Polski, Łotwy i Chorwacji przedstawili wybrane scenariusze lekcji z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w szkołach partnerskich. Następnie pracując w międzynarodowych grupach uczestnicy spotkania dokonali ich ewaluacji. Po naniesieniu niezbędnych poprawek uzgodnione zostało, że materiały te zostaną włączone do tworzonego w ramach projektu Programu Doradztwa Zawodowego. Potem nasi goście zwiedzili Muzeum Cebularza, gdzie samodzielnie wykonali swoje własne cebularze. Po ich degustacji goście zwiedzili podziemia Browaru Perła w Lublinie. Potem wszyscy uczestnicy spotkania wzięli udział w grze kreatywnej: Ucieczka z pokoju.
Trzeciego dnia wszyscy nauczyciele biorący udział w spotkaniu dokonali jego ewaluacji. Następnym punktem wizyty była wycieczka do pobliskiego uzdrowiska w Nałęczowie, gdzie po krótkim spacerze po parku goście mogli się zrelaksować w pijalni czekolady Wedel. Potem nauczyciele zwiedzili malowniczą miejscowość Kazimierz Dolny, która uważana jest za perłę renesansu nad Wisłą. Podczas zwiedzania uczestnicy mogli zapoznać się z historią i tradycją kraju goszczącego. Spotkanie w Polsce było bardzo udane oraz pełne ciekawych i niezapomnianych atrakcji.

On 6th-8th November 6-8, Primary School No. 4 of John Paul II in Łęczna was the host of the 3rd Erasmus + "Plan your success today!" Transnational Short Term Joint Staff Training Meeting. We were guesting 3 teachers and a headmistress from Croatia and 4 teachers from Latvia. The purpose of the visit was to familiarize visitors with the functioning of career counselling in Poland and in our school, as well as observation of good practices.

On 6th November, the delegations from the partner schools from Croatia and Latvia were solemnly welcomed by the director of the Polish school, Mr Sławomir Winiarski, and the deputy directors: Mrs. Anna Górecka and Mrs. Bożena Grzesiuk, as well as by the project coordinator, Mrs. Magdalena Majewska-Chudzik. After that, guests were invited for a walk around the school. During visiting Polish school guests especially liked the classroom for corrective gymnastics, the classroom for sensory integration, the traffic town and decorative boards showing all the activities that were carried out during the project. The next point of the visit were presentations on the functioning of career counselling in Poland and the host school. After lunch all participants of the meeting took part in classes: "The summary of the cycle of professional counselling workshop". Prepared and conducted by Ms. Katarzyna Sierpińska in class VIII a. During the lesson, the students presented our guests with previously acquired knowledge in an interesting and creative way. Then the teachers taking part in the meeting participated in artistic workshops during which they could independently create the figurines of angels. In the evening all participants of the meeting were invited to the official dinner during which they could try traditional Polish dishes.

On the second day, teachers from Poland, Latvia and Croatia presented selected career counselling lesson scripts. Then, working in international groups, the participants of the meeting evaluated the scripts. After making the necessary corrections, it was agreed that these materials will be included in the Career Counselling Program created as part of the project. Then our guests visited the Museum of "Cebularz" where they made their own "Cebularze". After their tasting them, the guests visited the underground of the Perła Brewery in Lublin. Then all participants of the meeting took part in a creative game: "Escape from the room".

On the third day, all teachers participating in the meeting made the evaluation of the meeting. The next point of the visit was a trip to a nearby health resort in Nałęczów where after a short walk around the park, guests could relax in the Wedel chocolate bar. Later, the teachers visited the picturesque town of Kazimierz Dolny, which is considered the pearl of the Renaissance by the Vistula river where the participants could familiarize themselves with the history and tradition of the host country. The meeting in Poland was very successful and full of interesting and unforgettable attractions.

Krótkoterminowe szkolenie łączone kadry w Chorwacji 5-7.06.2018r.


Short Term Joint Staff Training Mobility in Croatia 5th-7th June 2018

WIZYTA W CHORWACJI

W dniach 5-7 czerwca nauczyciele naszej szkoły odwiedzili placówkę partnerską w Chorwacji. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego w szkole goszczącej oraz obserwacja dobrych praktyk.

5 czerwca delegacje ze szkół partnerskich z Polski  i Łotwy zostały uroczyście powitane przez panią dyrektor szkoły goszczącej Mirjanę Torer, chorwackiego koordynatora projektu panią Maję Sokač a także nauczycieli i uczniów Osnovna Skola Titusa Brezovackog w Zagrzebiu. Potem goście zostali zaproszeni na spacer po szkole. W czasie zwiedzania placówki byliśmy pod wielkim wrażeniem jej rozmiarów oraz pięknych dekoracji. Naszą uwagę szczególnie przyciągnęły wertykalne ogrody ścienne wykonane przez uczniów oraz kącik wypoczynkowy Erasmus+. Kolejnym punktem wizyty była prezentacja dotycząca funkcjonowania doradztwa zawodowego  w chorwackiej placówce. Następnie uczestnicy spotkania rozmawiali na temat Programu Doradztwa Zawodowego, który ma być głównym rezultatem transnarodowego projektu Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces". Tego dnia mieliśmy również możliwość wysłuchania wykładu o doradztwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie zatytułowanego "Kształcenie i Poradnictwo Zawodowe w Chorwacji" przygotowanego przez przedstawicieli Centralnego Ośrodka Chorwackich Służb Zatrudnienia CES panią Mirjanę Zečirević (naczelnika oddziału przygotowania do zatrudnienia CES) oraz panią Katarinę Ćurković (kierownika oddziału doradztwa zawodowego CES). Podczas powyższego wykładu nauczyciele zapoznali się           z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego w Chorwacji oraz roli CES w budowaniu ścieżki zawodowej wśród młodzieży.   Po obiedzie odbyło się spotkanie koordynatorów projektu dotyczące programu Mobility Tool+. Dodatkowo ,koordynatorzy ze szkół partnerskich ustalili szczegóły dotyczące najbliższych działań projektowych. Natomiast wieczorem zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę  do centrum Zagrzebia.

Drugiego dnia uczestnicy mobilności brali udział w warsztatach dotyczących Programu Doradztwa Zawodowego. Pani Maja Sokač przedstawiła i omówiła razem z gośćmi dwa scenariusze lekcji zatytułowane: "Podejmowanie decyzji" oraz "Projekt Job Shadowing". Następnie pani Sanja Mataga poprowadziła warsztaty dotyczące nagrywania krótkich filmów dokumentalnych o różnych zawodach. Potem nauczyciele z Polski i Łotwy przedstawili wybrane scenariusze lekcji z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w ich szkołach. Kolejnym krokiem była praca w grupach międzynarodowych, podczas której dokonano ewaluacji powyższych planów lekcji. Wybrano również materiały oraz zaobserwowane dobre praktyki niezbędne do stworzenia Programu Doradztwa Zawodowego w ramach transnarodowego projektu Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces". Popołudniu koordynatorzy z Łotwy i Polski zostali zaproszeni do zasiadania w jury ogólnoszkolnego Koncertu Talentów, podczas którego mogliśmy podziwiać występy wielu utalentowanych uczniów szkoły goszczącej. Natomiast wieczorem uczestniczyliśmy w uroczystej kolacji w restauracji serwującej tradycyjne dania kuchni chorwackiej, znajdującej się w centrum miasta.

Trzeciego dnia nauczyciele z placówek partnerskich wzięli udział w wycieczce do Opatji, Rijeki oraz odwiedzili wyspę Krk. Podczas zwiedzania z przewodnikiem mieliśmy okazję zapoznać się z historią, kulturą i tradycją Chorwacji oraz spróbować przysmaków tradycyjnej, nadmorskiej kuchni obfitującej w owoce morza.

Po uroczystym pożegnaniu ruszyliśmy w drogę powrotną    do Polski. Spotkanie w Chorwacji było niezwykle udane          i owocne oraz pełne niezapomnianych wrażeń.

VISIT TO CROATIA

On 5-7 June, teachers from our school visited a partner institution in Croatia. The purpose of the trip was to get acquainted with the functioning of career counseling at the host school and to observe good practices.

On June 5, delegations from partner schools from Poland and Latvia were solemnly greeted by the headmistress of the host school - Mirjana Torer, the Croatian project coordinator - Ms. Maja Sokač, as well as teachers and students of Osnovna Skola Titusa Brezovackoga in Zagreb. After that, the guests were invited for a walk around the school. While visiting Croatian school, we were greatly impressed by its size and beautiful decorations. Especially, our attention was drawn to vertical wall gardens, made by students, and Erasmus + corner. The next step of the visit was a presentation on the functioning of career counseling in Croatian school. Then the participants of the meeting talked about the Vocational Counseling Program, which is meant to be the main result of the transnational Erasmus + project "Plan your success today." On that day, we also had the opportunity to hear a lecture about career guidance in the context of lifelong learning entitled "Vocational education and counseling in Croatia" prepared by representatives of the CES Central Employment Service, Ms. Mirjana Zečirević (head of the CES preparation to employment department) and Ms Katarina Ćurković (head of the CES vocational counseling department). During the above lecture the teachers got acquainted with the functioning of vocational counseling in Croatia and the role of CES in building a career path among young people. After lunch, there was a meeting of project coordinators during which we focused on for the Mobility Tool + program and established details of the upcoming project activities. In the evening we were invited on a trip to the center of Zagreb.

The next day, the participants of the mobility took part in the workshops on the Professional Counseling Program. Ms. Maja Sokač presented and discussed with her guests two lesson scenarios entitled "Decision making" and "Job Shadowing project". Then, Ms. Sanja Mataga led a workshop on recording short documentaries about various professions. Later, teachers from Poland and Latvia presented selected scenarios of vocational counseling lessons at their schools. The next step was to work in international groups, during which the above-mentioned lesson plans were evaluated. Then the teachers selected documents based on observed good practices necessary to create a Vocational Counseling Program as part of the transnational Erasmus + project "Plan your success today." In the afternoon, coordinators from Latvia and Poland were invited to be a part of the jury of The School Talent Concert, during which we could admire the performances of many gifted students of the host school. In the evening we took part in a gala dinner in a restaurant serving traditional Croatian cuisine located in the city center.

On the third day, teachers from partner institutions took part in a trip to Opatija, Rijeka and visited the island of Krk. During the guided tour, we had the opportunity to learn about the history, culture and tradition of Croatia and try the delicacies of traditional, seaside cuisine rich in seafood.

After a solemn farewell, we set off on our return journey to Poland. The meeting in Croatia was extremely successful and fruitful and full of unforgettable impressions.

WIZYTA NA ŁOTWIE

The Staff Training Mobility

in Latvia


W dniach 21-23 marca nauczyciele naszej szkoły odwiedzili placówkę partnerską na Łotwie. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego w szkole goszczącej        i obserwacja dobrych praktyk.

21 marca zostaliśmy uroczyście powitani          przez nauczycieli oraz uczniów Kandavas internativusskola. Tego dnia odbyło się również szkolenie z zakresu korzystania z platformy eTwinning. W czasie kursu zdobyliśmy wiedzę     na temat tego, jak wykorzystać powyższą platformę w realizacji projektu Erasmus+,               tj. możliwości eTwinning Live, TwinSpace, zastosowania takich narzędzi jak (padlet, tricider) oraz organizacji wideokonferencji. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja podejmowanych przez szkołę na Łotwie działań dotyczących wyboru przyszłego kierunku kształcenia oraz zawodu. Gospodarze opowiedzieli nam o systemie doradztwa zawodowego w ich kraju, zaprezentowali ciekawe strony internetowe, przykładowe scenariusze lekcji oraz narzędzia diagnozujące predyspozycje zawodowe. Dodatkowo koordynatorzy ze szkół partnerskich ustalili szczegóły dotyczące najbliższych działań projektowych. 

On 21st - 23rd March 2018 four teachers of our school visited their partner institution in Latvia. The purpose of the trip was to get acquainted with the functioning of career counselling at the host school and observation of good practices.

On 21st March were officially welcomed by teachers and students of Kandavas internativusskola. After that we took part in the eTwinning workshops during which we had an opportunity to gain knowledge about how to use the above platform in the implementation of the Erasmus + project. We mainly focused on the use of eTwinning Live, TwinSpace, such tools as :Padlet and Tricider. Additionally, all the participants learnt how to make a video conference via eTwinnning. Another point of the meeting was the presentation of the activities undertaken by the school in Latvia regarding the selection of the future direction of education and profession. The hosts told us about the professional counselling system in their country, presented interesting websites, samples lesson scripts and tools diagnosing professional predispositions. In addition, the project's coordinators have established details of the upcoming activities.

  Drugi dzień spotkania przeznaczony był             na integrację oraz poznawanie kultury kraju goszczącego. W czwartek mieliśmy okazję zwiedzić położone na dziewięciu wzgórzach miasteczko Talsi. Wzięliśmy udział w warsztatach rękodzieła, podczas których stworzyliśmy tradycyjne łotewskie ozdoby. Mogliśmy również uczestniczyć w pokazie wytwarzania ceramiki.      W drodze powrotnej odwiedziliśmy fabrykę Sabile, która produkuje cydr. Bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do Kandavy. 

 The second day of our visit was devoted to integration and learning the host country's culture. On Thursday, we had the opportunity to visit Talsi, located on nine hills town, where we took part in handicraft workshops, during which we created traditional Latvian decorations. We could also participate in the ceramics production show. On the way back we visited the Sabile factory which produces cider. Enriched with new experiences came back to Kandava. 

23 marca wczesnym rankiem zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po szkole. Naszymi przewodnikami byli uczniowie, którzy ciekawie opowiadali o życiu "szkolnym". Nowością okazały się warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem kolorowego i ciepłego piasku. Mieliśmy również okazję wziąć udział w zajęciach artystycznych, podczas których wykonaliśmy ozdoby z koralików. Potem uczestnicy wspólnie pracowali                 nad projektowym Programem Doradztwa Zawodowego. Na koniec wszyscy nauczyciele otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu.

Po uroczystym pożegnaniu ruszyliśmy w drogę powrotną do Rygi, skąd udaliśmy się do Polski. Wyjazd był niezwykle udany, owocny oraz pełen niezapomnianych wrażeń.

On 23rd March early in the morning we were invited on a tour in the Kandavas internativusskola. Our guides were Latvian students who showed    us around the school in a very interesting way.  The novelty proved to be the therapeutic workshops with the use of colour and warm sand. We also had the opportunity to take part in art classes during which we made ornaments from beads. Later the participants worked on              the Project's Career Counselling Programme. Finally, all participants received       the certificates of participation in the Staff Training Meeting. After the extremely successful meeting we went to Riga to take a flight back to Poland enriched with unforgetable memories and new experiences.