Mobilności nauczycieli
Teachers' mobilities

WIZYTA NA ŁOTWIE

The Staff Training Mobility

in Latvia


W dniach 21-23 marca nauczyciele naszej szkoły odwiedzili placówkę partnerską na Łotwie. Celem wyjazdu było zapoznanie się z funkcjonowaniem doradztwa zawodowego w szkole goszczącej        i obserwacja dobrych praktyk.

21 marca zostaliśmy uroczyście powitani          przez nauczycieli oraz uczniów Kandavas internativusskola. Tego dnia odbyło się również szkolenie z zakresu korzystania z platformy eTwinning. W czasie kursu zdobyliśmy wiedzę     na temat tego, jak wykorzystać powyższą platformę w realizacji projektu Erasmus+,               tj. możliwości eTwinning Live, TwinSpace, zastosowania takich narzędzi jak (padlet, tricider) oraz organizacji wideokonferencji. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja podejmowanych przez szkołę na Łotwie działań dotyczących wyboru przyszłego kierunku kształcenia oraz zawodu. Gospodarze opowiedzieli nam o systemie doradztwa zawodowego w ich kraju, zaprezentowali ciekawe strony internetowe, przykładowe scenariusze lekcji oraz narzędzia diagnozujące predyspozycje zawodowe. Dodatkowo koordynatorzy ze szkół partnerskich ustalili szczegóły dotyczące najbliższych działań projektowych. 

On 21st - 23rd March 2018 four teachers of our school visited their partner institution in Latvia. The purpose of the trip was to get acquainted with the functioning of career counselling at the host school and observation of good practices.

On 21st March were officially welcomed by teachers and students of Kandavas internativusskola. After that we took part in the eTwinning workshops during which we had an opportunity to gain knowledge about how to use the above platform in the implementation of the Erasmus + project. We mainly focused on the use of eTwinning Live, TwinSpace, such tools as :Padlet and Tricider. Additionally, all the participants learnt how to make a video conference via eTwinnning. Another point of the meeting was the presentation of the activities undertaken by the school in Latvia regarding the selection of the future direction of education and profession. The hosts told us about the professional counselling system in their country, presented interesting websites, samples lesson scripts and tools diagnosing professional predispositions. In addition, the project's coordinators have established details of the upcoming activities.

  Drugi dzień spotkania przeznaczony był             na integrację oraz poznawanie kultury kraju goszczącego. W czwartek mieliśmy okazję zwiedzić położone na dziewięciu wzgórzach miasteczko Talsi. Wzięliśmy udział w warsztatach rękodzieła, podczas których stworzyliśmy tradycyjne łotewskie ozdoby. Mogliśmy również uczestniczyć w pokazie wytwarzania ceramiki.      W drodze powrotnej odwiedziliśmy fabrykę Sabile, która produkuje cydr. Bogatsi o nowe doświadczenia wróciliśmy do Kandavy. 

 The second day of our visit was devoted to integration and learning the host country's culture. On Thursday, we had the opportunity to visit Talsi, located on nine hills town, where we took part in handicraft workshops, during which we created traditional Latvian decorations. We could also participate in the ceramics production show. On the way back we visited the Sabile factory which produces cider. Enriched with new experiences came back to Kandava. 

23 marca wczesnym rankiem zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po szkole. Naszymi przewodnikami byli uczniowie, którzy ciekawie opowiadali o życiu "szkolnym". Nowością okazały się warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem kolorowego i ciepłego piasku. Mieliśmy również okazję wziąć udział w zajęciach artystycznych, podczas których wykonaliśmy ozdoby z koralików. Potem uczestnicy wspólnie pracowali                 nad projektowym Programem Doradztwa Zawodowego. Na koniec wszyscy nauczyciele otrzymali certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu.

Po uroczystym pożegnaniu ruszyliśmy w drogę powrotną do Rygi, skąd udaliśmy się do Polski. Wyjazd był niezwykle udany, owocny oraz pełen niezapomnianych wrażeń.

On 23rd March early in the morning we were invited on a tour in the Kandavas internativusskola. Our guides were Latvian students who showed    us around the school in a very interesting way.  The novelty proved to be the therapeutic workshops with the use of colour and warm sand. We also had the opportunity to take part in art classes during which we made ornaments from beads. Later the participants worked on              the Project's Career Counselling Programme. Finally, all participants received       the certificates of participation in the Staff Training Meeting. After the extremely successful meeting we went to Riga to take a flight back to Poland enriched with unforgetable memories and new experiences.