Szkoła z Polski
Polish Partner Contact

Szkoła Podstawowa nr 4 im Papieża Jana Pawła II w Łęcznej

Szkoła została utworzona w 1993 roku. Kształci uczniów w wieku od 6 do 15 lat w liczbie ponad 900. W placówce działają klasy sportowe oraz oddziały integracyjne. Szkoła posiada świetlicę, bibliotekę, 2 hale sportowe, boisko  do gry w piłkę nożną i koszykówkę, plac zabaw dla dzieci, miasteczko ruchu drogowego, laboratoria językowe, salę fizjoterapeutyczną i nowocześnie wyposażone pracownie.

Uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto szkoła oferuje szereg zajęć dodatkowych, np.:                                                               - praca w Samorządzie Uczniowskim,                                                                 - praca w Szkolnym Klubie YOLO,                                                                        - zajęcia teatralne,                                                                                                  - koła zainteresowań,                                                                                             - zajęcia sportowe.                                                                                              W celu wzbogacania oferty edukacyjnej nauczyciele wprowadzili wiele innowacji pedagogicznych, które podnoszą jakość pracy szkoły.

W ramach wspierania rozwoju uczniów szkoła podjęła współpracę między innymi z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łęcznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Powiatowym Urzędem Pracy w Łęcznej.


The Primary School No. 4 of Pope John Paul II in Łęczna

The school was founded in 1993. Students who attend the school are aged 6 to 15 in the number of more than 900. The school has sports classes and integration units. There are also language laboratories, a common room, a library, two sports halls, a football pitch and a basketball court, a playground for children, a traffic town, a physiotherapy room and modernly equipped studios.

At school students have also an opportunity to learn English and German. In addition, the school offers a number of extracurricular activities, such as:        - work in the Student Government,                                                                      - work in the YOLO School Club,                                                                          - theater classes,                                                                                                    - interest groups,                                                                                                    - sports activities.                                                                                                  In order to enrich the educational offer, teachers have introduced many pedagogical innovations that improve the quality of school work.

As part of supporting pupils' development, the school has cooperated with the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, the Psychological and Pedagogical Clinic in Łęczna, the District Family Support Center in Łęczna, the County Labor Office in Łęczna.

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II

+48 81 462 70 03

zs2leczna@wp.pl 

zs2leczna.pl