O nas - About us
Nasz projekt-Our project

Informacje o naszym projekcie

Info about our project

Projekt "Już dziś zaplanuj swój sukces!" zajął 16. miejsce wśród wszystkich zatwierdzonych          do realizacji projektów programu Erasmus + w 2017 r. Jest on odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz nauczycieli ze szkół partnerskich, które są związane z tematyką dotyczącą wspierania młodzieży w wyborze dalszej drogi zawodowej. W projekt są zaangażowane 3 szkoły: z Polski, Łotwy i Chorwacji. Jego głównymi adresatami są uczniowie w wieku 12-15 lat oraz ich nauczyciele. W realizację działań projektowych bezpośrednio zaangażowane będą 15-osobowe grupy uczniów wraz z opiekunami. Na spotkania międzynarodowe wyjeżdżać będzie każdorazowo po 6 uczniów z każdej ze szkół partnerskich. W mobilnościach kadry weźmie udział po 4 nauczycieli z każdej    z placówek. Natomiast zakres oddziaływania projektu będzie znacznie większy, ponieważ            w wielu działaniach uczestniczyć będą mogły całe społeczności współpracujących szkół, a efekty pracy będą upowszechniane w środowisku lokalnym.

Celem zaplanowanych działań (mobilności, warsztatów, konkursów i imprez) jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętności niezbędne do aktywnego i efektywnego radzenia sobie na współczesnym rynku pracy. Uczniowie zaangażowani w pracę nad projektem rozwiną zainteresowania, poznają swoje mocne strony, co posłuży efektywnemu wykorzystywaniu własnych możliwości. Określą swoje predyspozycje zawodowe, zdobędą wiedzę o różnych profesjach, perspektywach zatrudnienia oraz kwalifikacjach wymaganych w danym zawodzie. Zapoznają się także z ofertą edukacyjną szkół następnego etapu kształcenia. w czasie warsztatów zdobędą umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji oraz powiązania własnych cech, talentów i zainteresowań z przyszłą karierą zawodową. Dzięki pracy  w grupach projektowych we własnych szkołach oraz w grupach międzynarodowych rozwiną umiejętność komunikacji i współpracy z innymi. Dosłowna i wirtualna mobilność młodzieży posłuży przełamywaniu barier społecznych oraz kulturowych. Możliwość współpracy z uczniami   z innych państw wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji językowych uczniów, a mobilności przyczynią się dodatkowo do wzrostu wiedzy na temat tradycji i kultury pozostałych państw partnerskich. Efektem projektu będzie również wzrost umiejętności wykorzystania narzędzi TIK przez młodzież i nauczycieli.

Mobilności i angażowanie się w realizację działań projektowych w szkołach macierzystych sprawią, że nauczyciele podniosą swój poziom wiedzy i kompetencji z zakresu doradztwa zawodowego. Dzięki wymianie dobrych praktyk uczestnicy będą mieli możliwość wprowadzenia innowacyjnych form i metod nauczania we własnych szkołach. Współpraca posłuży stworzeniu bazy scenariuszy lekcyjnych i materiałów przydatnych w czasie prowadzenia poradnictwa zawodowego dla uczniów.

Końcowym rezultatem pracy nauczycieli będzie opracowanie programu doradztwa zawodowego, który będzie zawierał m.in. przydatne materiały, scenariusze zajęć, przykłady dobrych praktyk zaczerpnięte z placówek partnerskich. Program ten stanie się integralną częścią programów wychowawczych szkół partnerskich i będzie realizowany także po zakończeniu projektu.

Poza wymienionymi przewidywanymi efektami można oczekiwać także podniesienia jakości pracy szkoły i wpływu na trafność oferty doradztwa zawodowego, co będzie funkcjonować także         po zakończeniu projektu. Nastąpi wzrost motywacji i aktywności nauczycieli, a także uczniów, którzy nie zrezygnują z kontynuacji nauki w szkole średniej, a być może także po jej zakończeniu. Podjęta współpraca ze szkołami kolejnego etapu kształcenia będzie kontynuowana                      w następnych latach, a dzięki zdobytemu doświadczeniu, nauczyciele chętniej w przyszłości będą angażowali się w realizację kolejnych projektów. Wszystkie działania przyczynią się do promocji szkoły oraz Unii Europejskiej (programów europejskich) w środowiskach lokalnych i regionach szkół partnerskich.


Info about our project

The project "Plan your success today" was ranked 16th among all Erasmus + projects approved in 2017. It focuses on the problem of finishing education too early and it is the answer to the needs of students and teachers from the cooperating schools. The project will be performed by three schools from Poland, Croatia and Latvia. The main participants are pupils aged 12-15 and their teachers committed to the project. The students will work in the project teams. Each of them will consist of 15 members who will be guided by their teachers. Six of the teenagers from each school will take part in the students' mobilities and four tutors will visit their partners during teachers' mobilities. However, it is expected that the scope of influence of the project will be much wider because all schools' communities will be involved in some activities, arranged by cooperating partners.

The main target, of planned activities (mobilities, workshops, contests and events), is giving students some skills, which are necessary in the nowadays labour market, to pursue their future careers. This is why, all the students involved in the project will develop their interests, find out their strong points and learn how to use them effectively. What is more, teenagers will define their job predispositions. They will also gain knowledge about different occupations, prospects of employment and essential qualifications indispensable in doing particular jobs. Moreover, the pupils will have an opportunity to familiarize with the educational offer of the local secondary schools, technical collages and basic vocational schools. During workshops the teenagers will gain such skills as: creative thinking in solving problems and self-presentation. Students will also learn how to connect talents, qualities and interests with their future job career. Furthermore, thanks to the work in the project's school teams and international groups students will develop their communication skills and teamwork abilities. Real and virtual mobility of teenagers will help them in braking social and cultural barriers. The opportunity of collaboration with students from different countries will have a positive impact on developing their language competences and the mobilities will expand pupils' knowledge about culture and tradition of countries involved in the project. The additional benefit of the project will be the increase of ICT skills among students and their teachers. What is more, teachers who will take part in the mobilities and those who will be involved in the project activities in their own schools will develop their knowledge and competences related to career counseling. Moreover, thanks to exchange of best practices tutors will have a chance to introduce innovative forms and methods of teaching in their schools. Furthermore, the international collaboration will be used to create a base of lessons' scripts and other teaching resources indispensable in career counseling for students.

The final goal of the project will be creating an innovative career consultancy programme for youths which will consist of useful teaching resources, lessons' scripts, examples of best practices derived from cooperating schools. Such programme will become a part of curriculum in each partner's school and will be used after finishing of the project.

Apart from the results listed above, it is expected that the project will improve the quality of career counseling in each partner's school which will have a beneficial impact on standards of teaching. Such counseling will function effectively also after finishing the project. The partners predict that the project will contribute to the development of motivation and activeness among teachers and students. As a result, teenagers will not finish their education too early. In addition, the collaboration of the project's schools with the local secondary, basic vocational schools and technical collages will be carried on after finishing the project. Thanks to the acquired knowledge and experience teachers will more willingly take part in the future international projects. Finally, all the project's activities will contribute to the promotion of the partners' schools and European Union (European programmes) in local communities and region.