Międzynarodowe spotkania projektowe
Transnational project meetings

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Chorwacji

Transnational Project Meeting in Croatia

The latest Erasmus + Transnational Project Meeting "Plan your success today!"

On Tuesday, 5th February 2019, the last Transnational Project Meeting under the Erasmus + Project "Plan Your Success Today!" Was carried out. On the meeting the partners evaluated the project's activities. They also talked over the actions which should be taken in the near future. This time, the participants focused on systematizing the achieved project results in order to disseminate them. After the meeting, we visited a beautiful town Samobor. The meeting was very successful and the international cooperation was fruitful.

Ostatnie Transnarodowe Spotkanie Projektowe Erasmus+ "Plan your success today!"

We wtorek, 5 lutego 2019 r., odbyło się ostatnie Transnarodowe Spotkanie Projektowe w ramach Projektu Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces!" Dokonano ewaluacji działań projektowych. Ustalono również działania jakie należy podjąć w najbliższym czasie. Tym razem skupiono się na usystematyzowaniu osiągniętych rezultatów projektu w celu ich rozpowszechnienia. Po spotkaniu odwiedziliśmy przepiękne miasteczko Samobor. Spotkanie było bardzo udane a międzynarodowa współpraca owocna.

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe na Łotwie

Transnational Project Meeting in Latvia

11th September 2018 

11 Września 2018r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie projektowe na Łotwie.                W spotkaniu udział wzięło 6 uczestników projektu: koordynator projektu, koordynatorzy z krajów partnerskich, dyrektor szkoły z Chorwacji oraz wybrani nauczyciele z grup projektowych. Podczas spotkania dokonano analizy osiągniętych rezultatów, oraz ewaluacji działań projektowych. Omówiono również działania jakie należy podjąć w nadchodzących miesiącach, a także budżet niezbędny do ich realizacji. Kolejnym punktem spotkania było omówienie raportu przejściowego. Następnie uczestnicy wybrali się na farmę "Indani" gdzie mogli doświadczyć sielskiego życia      na łotewskiej wsi oraz spróbować tradycyjnych, ekologicznych przysmaków kuchni gospodarzy. Potem goście zostali zaproszeni do zwiedzenia przepięknie odrestaurowanego dworku Kukšas. Zwieńczeniem dnia była uroczysta kolacja. Spotkanie było bardzo udane i pomocne w dalszej realizacji projektu.

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w Polsce 

Transnational Project Meeting in Poland

Odbyło się już pierwsze Międzynarodowe Spotkanie Projektowe. W środę 8 listopada 2017 roku nauczyciele z Chorwacji i Łotwy przyjechali do Polski, następnego dnia przybyli do Szkoły Podstawowej nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Łęcznej. Na miejscu zostali powitani przez dyrekcję. Goście zaprezentowali w formie multimedialnej własne placówki (prezentacje można obejrzeć "klikając" na flagi umieszczone poniżej).   

The first Transnational Project Meeting has already taken place. On Wednesday 8th November 2017 teachers from Croatia and Latvia came to Poland. The next day they arrived at Primary School No. 4 of Pope John Paul II in Łęczna. They were welcomed by the headmasters of our school. The guests prepared the presentations of their country, city/town and school. (the presentations can be viewed by clicking on the flags below). 

Kolejnym punktem wizyty było zwiedzanie naszej szkoły. Pedagodzy z Łotwy i Chorwacji zostali oprowadzeni po salach lekcyjnych, mogli obejrzeć zajęcia, porozmawiać z uczniami (od "zerówki" do III klasy gimnazjum) oraz nauczycielami. Odwiedzili bibliotekę, obiekty sportowe, duże wrażenie wywarło na nich Miasteczko Ruchu Drogowego. 

Next, the visitors had an opportunity to visit our school. The teachers from Latvia and Croatia were shown around the classrooms, they could watch the classes, talk to the students (from 0 grade to the 3rd grade junior high school) and the teachers. The guests also visited the library and sports facilities. They were truly impressed with our traffic town.

Ważnym elementem wizyty było spotkanie z władzami Łęcznej. Dyrektorzy i nauczyciele ze szkół partnerskich zostali przyjęci przez Burmistrza Łęcznej Pana Teodora Kosiarskiego. Goście mieli okazję poznać historię naszego miasta oraz dowiedzieć się o jego funkcjonowaniu. Otrzymali również pamiątkowe upominki. 

An important part of the visit was a meeting with the authorities of Łęczna. The teachers from Croatia and Latvia were warmly entertained by the Mayor of Łęczna Mr Theodor Kosiarski. During the meeting in the Municipal and Communal Office the guests had an opportunity to learn about the history of our town and its functioning. They also received some commemorative gifts.

Następnie przedstawiciele placówek partnerskich udali się na spotkanie robocze. Omówiono na nim mocne i słabe strony projektu, zagadnienia dotyczące upowszechniania i ewaluacji oraz budżet. Ustalono również zasady dotyczące komunikacji pomiędzy partnerami, dokładne terminy i szczegóły organizacyjne mobilności oraz działań lokalnych. Odbyła się także rozmowa na temat regulaminu i kryteriów wyboru uczniów do wyjazdów. 

Then the representatives of the partner schools took part in a working meeting during which the following issues of our project were discussed:

  • the strengths and weaknesses of the project,
  • the dissemination of the project,
  • the evaluation of the project,
  •  the budget of the project,
  •  the rules for communication between the partners,
  • the exact dates and details of the organizational mobility and local activities,
  • the regulations of the project,
  • the rules and criteria for the selection of students to the mobilities.

Międzynarodowe Spotkanie Projektowe było okazją dla przedstawicieli grona pedagogicznego do poznania partnerów projektu oraz podjęcia ważnych ustaleń. Zebrane przez gości informacje o Szkole Podstawowej nr 4 i Łęcznej zostaną przedstawione w placówkach w Chorwacji i Łotwie. Pozwoli to na promocję samego projektu oraz naszej szkoły, miasta i regionu poza granicami kraju. 

The Transnational Project Meeting allowed the representatives of the teaching staff to meet the project's partners and make some important arrangements. The information about the meeting will be presented in the Croatian and Latvian schools to promote our school, project, town and region abroad.