Działania lokalne
Local activities

We wszystkich szkołach partnerskich odbyły się warsztaty "Jak cię widzą, tak cię piszą czyli o sztuce autoprezentacji."


            W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie szkół partnerskich w wieku 12-15 lat. Głównym celem powyższych zajęć było rozwijanie wśród uczniów umiejętności skutecznej autoprezentacji. 

            Ponadto w czasie warsztatów uczniowie:

 • zapoznali się pojęciem autoprezentacji;
 • poznali trzy zasady skutecznej komunikacji i autoprezentacji;
 • podali przykłady sytuacji, w których wykorzystuje umiejętność autoprezentacji;
 • poznali znaczenie komunikacji niewerbalnej i zrozumieli, że gesty, mimika, tembr głosu i strój mają istotne znaczenie w kontaktach z innymi;
 • mieli okazję analizować mowę ciała innych osób;
 • poznali w jaki sposób zastosować podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej dla własnych potrzeb.
           Wszyscy uczniowie byli zainteresowani tematyką zajęć. Uznali, że zdobyta w czasie warsztatów wiedza i umiejętności przydadzą im się w przyszłości. Według nich najciekawszym zadaniem było to, podczas którego mieli okazję analizować na zdjęciach mowę ciała prezydenta USA Baracka Obamy.

"Fine feathers make fine birds - the art of
self-presentation."


The workshop was attended by all pupils from partner schools aged 12-15. The main goal of the above classes was to develop students' skills of effective self-presentation.

In addition, during the workshops, students:

 • became familiar with the concept of self-presentation;
 • learned three principles of effective communication and self-presentation;
 • had the opportunity to analyze the body language of others;
 • got to know the meaning of non-verbal communication and understood that gestures, facial expressions, timbre of voice and outfit are important in dealing with others;
 • gave examples of situations in which the self-presentation skills are often used;
 • learned how to apply the basic principles of non-verbal communication to their own needs.

All students were interested in the subject matter of the classes. They decided that the knowledge and skills acquired during the workshops would be useful to them in the future. According to them, the most interesting task was the one during which they had the opportunity to analyze the body language of US President Barack Obama.

Warsztaty w Polsce - Workshops in Poland

Warsztaty w Chorwacji - Workshops in Croatia